نظم

منقبت درشان تاج الشریعہؒ: بزبان فارسی

ندیــــــــم سلطانپوری

شمـــــــــعِ علمِ مصطفٰےاختررضا!

کل جہاں بــــــرتــوفدا اختررضا!

مـــــہ جبین و مـــــہ لقااختررضا

پــــــیکـــرِحســــــن ادا اختررضا

تـــــو کجـــا و ما کجـــا اختررضا

ما گــــــدا تــــــو بادشہ اختررضا

کن مــــــــــرا "للہ” عطا اختررضا

صـــــــــدقہءِ احمدرضا اختررضا

بہرِ "عبــــــــدالمصطفے” اختررضا

یک نظــرکن ســــــوئےمااختررضا

جـــانشینِ  مفتئ اعظم تـــــو ئی

کن  مـــد د یا  پــــیر ما اختررضا

ماگـــــــرفتـــاریـــم در  رنج و بلا

دورکـــن رنـــج وبـــــــلااختررضا

فخـــــرِ ازھـــــر ، نازشِ اہل سنن

اخترِبرج ھـــــــــــــدی”اختررضا”

تاجـــــــدارِشرعِ دینِ مصطفےﷺ

کل جہاں گــــــــوید ترا اختررضا

روزوشب برتربتت شد دم بــــدم

ر حمتِ ر بِ  عُـــــــــلا اختررضا

چوں کہ شدبرتربتت حاضرندیم

وقتِ آں  جلوہ   "نما”  اختررضا

مزید دکھائیں

متعلقہ

Back to top button
Close